در جامعه ای که فراوانی الل دیستروفی عضلانی دوشن برابر 0.1 است زن و مرد سالمی با یکدیگر ازدواج کرده اند.چقدر احتمال دارد که اولین فرزند آنان پسری مبتلا باشد؟
منتظر جوابتون تو بخش نظرات هستم...