یلدا مبارک

یلدای ما نه انار داشت نه هندونه و نه آجیل...یلدا برای ما یعنی دمپخت...بله...در حق دمپخت ظلم شده...رب انار هم بود...