فاطمه محمدی:

تسلیم نخواهم شد!!!

زندگی می کنم...برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند...

من فرصتی برای بودن دارم،پس ساکت نمی نشینم...!!!

می گذارم همه بدانند که من با تمام توانایی ها و کاستی ها ، شاهکار زندگی خود هستم،کافی است لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه های آینده زندگی کنم...!!!

چون رویاهایم آنجاست...

و من فقط یک بار فرصت زندگی کردن را دارم...

لازم نیست بهترین باشی تا شروع کنی باید شروع کنی تا بهترین شوی...

هرگز منتظر معجزه نباش،باور کن که معجزه بزرگ خدا «خودت» هستی...