تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه،
همین لباس زیباست نشان آدمیّت