فاطمه محمدی:

یه وقتایی تو زندگی
یه انتخابایی میکنی
که هیچ کس دلیلشو نمیفهمه
همه علیه تو جبهه میگیرن
همه برعکس تو فکرمیکنن...همه ی ماازاین موقعیت هاداشتیم وداریم نمونه ی بارزش همین کنکور...امااین هاروبخاطربسپار.
من هیچ وقت وقتمو برای اثبات خودم به دیگران نمیذارم ...
وقتت رو برای اثباتت به دیگران تلف نکن موفقیتت خودش سروصدابه پامیکنه
صبر داشته باش وتوکل کن
ازدیگران عیب جویی نکن وبه خودت بگو:مگه خودمم کیم؟؟؟
ازهمه یادمیگیرم".هرکس رادیدم ازجهتی برمن برتری داشت."
تمام ادمای زندگیم اومدن که من ازشون کلی چیز یادبگیرم بااین طرزوفکر برو جلو
وبه همه نشون بده
کــــــــــــی هستــــــــــــــی!نشون بده که موفقیت سهم توست ....‬