از یه چیز مطمئنم...

از این که بعد ها از این روز ها و شرایط به خوبی یاد نمی کنم!!!!!!!