در بخش «ضرب المثل و اصطلاح» سعی میکنیم ریشه و چرایی و همچنین کاربرد ضرب المثل ها و اصطلاح های رایج  رو با هم یاد بگیریم...

این یکی که برای خودم خیلی جالب بود...با ما هرماه باشید....