فاطمه محمدی:

آموختن آسان نیست!
خستگی هرآن در کمین است.
آزرده می شوی،احساس شکست میکنی.
شک می کنی که رهاکنی و بگذری.
می خواهی برکناره روی و وانمود کنی که اتفاقی نیافتاده.
اما نه! تو بازنده نیست که یک مبارزی!
پیش از آنکه برنده باشیم باید بازنده باشیم. باید گاه بگرییم تا بتوانیم روزی بخندیم.
باید ازرده باشیم تا روزی توانمند باشیم.
اگر پیوسته بکوشی و ایمان داشته باشی،
در پایان،پیروزی ازآن تو خواهد بود!‬